Utställare

2019

Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning 2

Det här är vår idé, vilken blir er? Ett arbetssätt inspirerat av SEMLA

Som rubriken på utställningen antyder så får ni ta del av hur ett arbetssätt inspirerat av SEMLA blir till hos oss på Råcksta förskolor.
​Verksamhetsnära, praktiska exempel från arbetet i barngrupp kommer att presenteras på olika sätt

 

2019

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat samt bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning. Våra systematiska översikter är i första hand till för förskollärare och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig grund.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan, är en systematisk översikt om lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor och har fokus på hur förskollärare kan genomföra arbetet. Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola, är en systematisk översikt som ger kunskap om och vägledning till undervisning med digitala lärresurser i matematik. Syftet med översikterna är att ge förskollärare värdefulla insikter kring den egna undervisningen och uppslag till hur den kan utvecklas.

Välkommen till vår monter och prata med oss om systematiska översikter. Det finns även översikter att ta del av där. Läs mer om oss: www.skolfi.se

2019

Älvsjös stadsdelsförvaltning

Bara ett äpple?

Förskolan Sjöstjärnan är en kommunal förskola i Älvsjö. Carina Hellström och Jovana Petrusinski visar projektarbetet ”Bara ett äpple?”. Med hjälp av olika estetiska läroprocesser, olika sinnen samt  digitala verktyg vill de visa hur barnen utforskar äpplen. Intresset för äppelprojektet började när förskolan fick inbjudan av ett barn att plocka äpplen i barnets trädgård. Äpplets olikheter lockade barnen att fördjupa sig i olika ämnesområden. Deras intresse blev drivkraften i projektet.  I vår monter får ni se hur projektet om äpplen har inkluderat alla våra läroplansområden i en hållbar framtid. 

2019

Kulan

Kulan

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskola och kulturliv. På webbplatsen kan du söka efter stadens subventionerade kulturutbud och hitta tips på hur du kan arbeta med kultur i förskolan. 
Kom till vår monter så tipsar vi om dans, teater, cirkus och musik för dina barns behov.

Läs mer här:
Kulans webbplats: http://pedagog.stockholm.se/kulan/
Kulanblogg : http://pedagogblogg.stockholm.se/kulan/

 

2019

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

Vad kan barns möte med konst och naturvetenskap bli?

Utställningen visar Spånga-Tenstas väg till ett gemensamt tema och enhetsmål i stadsdelens alla förskolor. Du får ta del av den process som tagit oss fram till vårt gemensamma tema
 ”Vad kan barns möte med konst och naturvetenskap bli?” 
Här presenteras också det konkreta arbetet i olika förskolor genom bildspel och utställning

 

2019

Medioteket

Medioteket är en pedagogisk tillgång för Stockholms kommunala skolor och förskolor.
Till förskolan erbjuder vi kompetensutveckling inom digital kompetens, naturvetenskap och teknik samt digitala resurser inom film och ljud.

Träffa oss på Förskolesummit och prata förskola och kompetensutveckling!

 

2019

Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning

En hållbar och likvärdig förskola

Kostdatasystem

Enskede-Årsta-Vantör är det första och enda stadsdelsområde som använder ett kostdatasystem i förskolornas tillagningskök. Införandet av kostdatasystemet har bidragit till minskad livsmedelskostnad, ökad andelen ekologiska livsmedel, minskat matsvinn, ökad kunskap och trygghet hos kockarna.

Maten som serveras till alla barn i stadsdelens förskolor är god, säker, näringsriktig och håller jämn och hög kvalitet. Förskoleköken har en gemensamma åttaveckortsmatsedeln. När en ny matsedel tas fram är målsättningen att minska koldioxidekvivalenterna genom att öka andelen vegetariskt och fisk, vilket också är i linje med livsmedelsverkets rekommendationer. För en hållbar utveckling mäts matsvinnet på förskolorna och de registreras i systemet samt att måltiderna klimatberäknas. Utifrån data anpassas recepten och matsedlarna för att minimera negativ klimatpåverkan.

Planering av matsedel, recept, portionsberäkning men även beräkning av specialkost hanteras inom systemet vilket bidrar till att kockarna får mer tid att fokusera på matlagningen.

Undervisning i förskola

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning medverkar i forskning- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (FundiF). Programmet drivs av forskningsinstitutet Ifous i samarbete med Malmö universitet och åtta kommuner i Sverige. Stadsdelsförvaltningen representeras av en förskolechef eller biträdande förskolechef, två förskollärare från varje enhet samt ledningsfunktioner på förvaltningsnivå (huvudmannanivå) inom stadsdelsförvaltningen. Syftet med programmet är att utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan – för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Forskningsdelen i programmet syftar till att vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola som är relaterad till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande mellan de medverkande kommunerna och akademin möjliggörs förutsättningar i att bearbeta begreppet undervisning och strävan efter en mer likvärdig utbildning för alla barn. 

2019

Brommas stadsdelsförvaltning

Brommas stadsdelsförvaltning

Vårt systematiska kvalitetsarbete ledde till Kvalitetsutmärkelsen 2018 – Externa samarbetspartners med våra yngsta medborgare.?

2018 fick Beckomberga, Blackeberg, Nockeby och Olovslunds förskolor i Bromma ta emot Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse. Det prisade arbetet utgick från ett enhetsmål för delaktighet och inflytande, och handlade om förskolornas samarbete med ett äldreboende och ett antal konstnärer. I deras monter får vi ta del av arbetet som ledde fram till utmärkelsen.

2019

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Digitala Verkstan i Hägersten-Liljeholmens kommunala förskolor

Digitala verkstan är en av våra satsningar för likvärdig digitalisering. Verkstan är ingen fysisk plats, den är mobil och innehållet är föränderligt. Tanken är att ge våra pedagoger och barn möjlighet att testa och lära sig på egna villkor, i sin verksamhet, utifrån lokala behov och förutsättningar. Verkstan är utrustad med temalådor med specifikt innehåll. Lådorna är till för arbetslag att låna för laboration och inspiration i den egna verksamheten. I samband med lånet har pedagogerna möjlighet att boka en workshop som hålls på förskolan.  Innehållet i lådan är kopplat till de appar vi har i stadsdelens basutbud samt till målen i läroplanen.

Läs mer här:
Instagramkonto, sök på: Digitalaverkstan
Sharpoint-yta i Skolplattformen, sök på: Digitala verkstan i Hägersten-Liljeholmen

2019

Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning 1

Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning

DigitalStudion – en plats där det analoga möter det digitala - där handen och tanken kopplas upp för att skapa någonting större;

DigitalStudion för de kommunala förskolorna i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ligger på förskolan Zinket i Grimsta, Vällingby. Här arbetar ateljeristorna Michelle Smid Ekström och Ellinor Holmqvist som digitalistor under vissa dagar i månaden. 

Verksamheten startade i januari 2018 med stadsdelens syfte att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen kring digitalisering för alla förskolor och enheter i Hässelby-Vällingby. 

Under det första året har 100 pedagoger gått utbildning i studion i form av workshops och föreläsningar kring programmering, film, förvandling, källkritik och ljud. 
Efter grundkursens tre första tillfällen får deltagarna DigitalStudiopasset. Med passet får pedagogerna tillgång till DigitalStudion på de tider undervisning inte pågår. Då kan de boka Studion och komma dit med kollegor och barn och testa olika tekniker, apparater och annat material. 

Workshop 4-7 har haft olika fördjupningsteman där deltagarna fått arbeta praktiskt kring digitala och analoga verktyg och tekniker. Vi vill skapa reflektion och kunskap kring hur de digitala verktygen kan bli en del av det pågående arbetet på förskolan istället för ett tillägg vid sidan av. Vad innebär det att skapa lärande situationer för barnen där de digitala verktygen spelar på samma planhalva som de analoga, som penseln, som bygg och konstruktion, som rörelse och böcker? Hur kan vi kombinera och förstärka barnens lärande inom olika områden med hjälp av tex programmering och film?

På våra workshops har deltagarna bjudits in till uppdukade stationer där de får vara med om små ”miniprojekt”. Genom frågeställningar och utmaningar får de tänka och göra och arbeta på ett liknande sätt som vi arrangerar verksamheten för barnen. Handen och tanken, det digitala och det analoga möts i en reflekterande praktik tillsammans med kloka kollegor och inspirerande material och miljöer. Vi ser att det lämnar spår, från DigitalStudions dörr, ner för trappan, ut genom ytterdörren och vidare till våra förskolor och ut till barnen. 

Läs mer här:
Följ oss på Instagram: digitalstudionvallingbysdf

2019

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Pedagogiska miljöer - Kungsholmens kommunala förskolor

Kungsholmen presenterar sitt dokument för arbetet med de pedagogiska miljöernas utveckling. Dokumentet beskriver olika kategorier av erbjudanden som ska finnas på förskolorna. Material och erbjudanden beskrivs i dokumentet i två olika nivåer bas och tillägg, där bas är vad som bedöms finnas för nivå tre i WKI för de pedagogiska miljöerna. Dokumentet innefattar även inspirationsbilder och underlag för reflektionsfrågor som är viktiga för arbetslagen i arbetet med de pedagogiska miljöerna samt bilagor med materialförslag utifrån olika estetiska uttrycksätt och målområden i läroplanen.

2019

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Norrmalms kommunala förskolors digitaliseringsresa

På årets Förskolesummit presenterar Norrmalms stadsdelsförvaltning en film som handlar om de kommunala förskolornas digitala resa, berättad utifrån olika perspektiv av människorna mitt i detta äventyr! Filmen ger en inblick i hur förskolorna, förvaltningen och staden arbetar med digitaliseringen samt vad detta arbete har gett barnen.
I förskolans läroplan står att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

 

 

2019

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning

Boken – ett verktyg till språket

Hur boken blir en brobyggare till språket och samverkan med hemmet i en mångkulturell stadsdel där vi berikats med 84 modersmål. Att visa på metoder, verktyg och förhållningssätt som utvecklar barns språk.

2019

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Hållbar Framtid i Skarpnäcks stadsdel - ett projekt som startar augusti 2018 med fortsättning in i framtiden

Ett gemensamt och hoppfullt utvecklingsprojekt för alla förskolor i Skarpnäcks Stadsdel.
Projektet avser att utforska naturen tillsammans med barnen med hjälp av ett ekologiskt och systemiskt tankesätt. Genom att undersöka förskolans naturnära miljö i ett projekterande arbetssätt kan barnen stärka sambanden mellan människan, naturen och kosmos.
Barnen ska få möjlighet att skaffa sig ett sinnligt, varsamt och empatiskt förhållande till det levande. Genom att använda de expressiva språken tillsammans med digitala verktyg ska barnen kunna breda ut och nyansera sina uttryck.

Bakgrund
Förskolorna i Skarpnäck har en lång tradition av större projekt, ”Naturvetenskap och teknik”, ”Biologisk mångfald” och ”Växa odla mat” är några exempel.
Hållbar framtid blir en fortsättning och utveckling av den traditionen.
I en tid då människan måste förändra sitt utnyttjande av naturens resurser behöver förskolan också förändra normer och synsätt för hur vi möter naturen tillsammans med barnen. För det behövs en undervisning som inte sätter människan i centrum utan ökar empati och förståelse för naturens mångfald som vi är en del av. Barnens kreativitet, handlingskraft och engagemang skall tas tillvara för att möjliggöra delaktighet i samhället.

Övergripande projektformuleringar
Hoppfullhet inför framtiden
Ekologi, systemtänkande
Förändringsprocesser
Lyssnande och reflekterande atmosfär.
Att ge barnen möjlighet att bygga upp egna, personliga och subjektiva system likaväl som relationella och gemensamma föreställningar.
Att förställa sig det man ännu inte vet.
Lekfulla och gemensamma arbetsformer med hjälp av digitala hjälpmedel.

 

2019

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Medarbetarkraften 

Här får vi ta del av hur Skärholmen har startat upp arbetet med nya läroplanen samt ledningsorganisationens samarbete.

2019

Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning

VFU – organisation på Södermalm

Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att gynna studenternas professionsutveckling och ge dem erfarenhet av olika aspekter i yrkespraktiken, samt kunskap om yrkesrelaterade frågor.

Syftet är att skapa en likvärdig VFU-kultur av hög kvalité och en stadsdel med en mångfald av studenter och många utbildade VFU-handledare.

Södermalm utvecklar en VFU-kultur där alla studenter är alla handledares gemensamma ansvar.

2019

Östermalms stadsdelsförvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltning

Barnperspektivet genom ABC i förskolan

Personalen på Östermalms förskolor utbildas sedan 2015 i ABC (Alla barn i centrum) i förskolan. Första steget i satsningen var att utbilda alla enheters ledningsgrupper samt förskoleavdelningens stab. Syftet var att förankra förhållningssättet i utbildningen och på detta sätt skapa utökade möjligheter till att ABC levandegörs i vardagspraktiken.

ABC i förskolan har sitt ursprung i ABC föräldrastöd och innehållet är anpassat för att användas på förskolan. Förhållningssättet i ABC syftar på att främja ett förtroendefullt samarbete med hemmen och användas som en del i förskolans jämställdhets- och värdegrundsbete.

ABC i förskolan utgår från forskning och utgör ett verktyg för att höja förskolans kvalitet. Förhållningsätt och bemötande samt samspel med barnen utgör grunden i utbildningen. Goda relationer mellan förskolepersonal och barn minskar risk för beteendeproblem hos barn.

Barnets perspektiv genomsyrar ABC i förskolan, att sätta barnets bästa i främsta rummet. Centralt i utbildningen är att främja barns positiva utveckling och stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyrar ABC i förskolan. Jämställdhet är det som forskning visar är det mest effektiva att arbeta med i det våldsförebyggande arbetet.

I ABC i förskolan får personalen arbeta med fyra olika teman vid fyra tillfällen: Visa värme, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Mellan träffarna får personalen en uppgift att pröva   på förskolan. Uppgiften är kopplat till det aktuella temat vid det senaste utbildningstillfället. Att pröva något nytt för att göra mer eller mindre av något vi redan gör idag är ett viktigt moment för att kunna förändra ett bemötande eller förhållningssätt.

 


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top