Farsta

Farsta stadsdelsförvaltning

Hur synliggör vi barnens röster?

Farsta förskolor är inne i en spännande process där vi undersöker och utvecklar den pedagogiska dokumentationen. Vi använder oss av forum som föreläsning och nätverkande i olika sammanhang. Våra reflektioner utgår från de projekt som vi fördjupar oss i. Genom dokumentationen lyssnar vi bl.a. på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar för att kunna utmana dem vidare.

I vår monter får ni träffa NORA och en mängd andra spännande arbeten med fokus på tecknandet. 

 

Tre frågor till delgaren: 

 • Vad krävs av en pedagogisk dokumentation för att bli meningsfull för barnen?
 • Hur kan en dokumentation hjälpa oss att synliggöra barnet/barnens tankar och lärande?
 • Vad kan tecknandet hjälpa oss att få syn på?

2019

Spånga-Tensta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Naturvetenskap i förskolan

I Spånga – Tenstas förskolor arbetar vi med naturvetenskap för alla, NTA. I stadsdelen finns en NTA utbildare och många pedagoger som är utbildade inom NTA.

Vi använder oss av olika NTA lådor, till exempel luft, ljus och vatten. Lådorna innehåller olika material och experiment att utföra i barngrupp.

Höstterminen 2017 kommer alla våra förskolor i Spånga - Tensta starta upp ett gemensamt tema där barns möte med konst och naturvetenskap kommer vara det centrala. Temat kommer sträcka sig över en treårsperiod.

I vår monter kommer du träffa några av våra pedagoger, du kan ställa frågor kring NTA och prova på olika spännande experiment!

 

Tre frågor till deltagaren:

 1. Vad vet du om naturvetenskap och teknik för alla, NTA,?
 2. Vid vilken ålder är det lämpligt att starta med NTA?
 3. Hur kan man integrera konst med naturvetenskap?

 

Tips på litteratur, avhandlingar, webbplats eller annat för deltagaren att ta del av inför besöket:

http://nta.stockholm.se/nta-stockholm-forskola

https://urskola.se/Produkter/173800-Tiggy-testar-Skuggleken

http://www.experimentskafferiet.se/

2019

Medioteket

Utbildningsförvaltningen

Socialamediekonto:
Medioteket på Twitter  Medioteket - Lärande med digitala verktyg på FB Medioteket Stockholmskällan på FB

Medioteket Stockholmskällan på Instagram Medioteket Stockholmskällan på twitter Medioteket – Pedagogiskt café på FB

 

MEDIOTEKET

Medioteket i Stockholm Stad är en pedagogisk tillgång för Stockholms kommunala förskolor och skolor. Hos oss hittar du kompetensutveckling och stöd inom Lärande med digitala verktyg, Film och ljud, Naturvetenskap och teknik, Kultur och Historia.

Tre frågor till deltagaren:

 • Vet hur och var du kan hitta filmer och annan media med institutionell visningsrätt i förskolan?
 • När du vill ha stöd och idéer för att jobba med teknik och naturvetenskap i förskolan, vet du var du kan finna det?
 • Vad har ni för behov av kompetensutveckling inom IKT i förskolan?

 

Tips på litteratur, avhandlingar, webbplats eller annat för deltagaren att ta del av inför besöket:

Medioteket

SLI Medioteket

Stockholmskällan

Medioteket NTA

2019

Farsta

Farsta stadsdelsförvaltning

Hur synliggör vi barnens röster?

Farsta förskolor är inne i en spännande process där vi undersöker och utvecklar den pedagogiska dokumentationen. Vi använder oss av forum som föreläsning och nätverkande i olika sammanhang. Våra reflektioner utgår från de projekt som vi fördjupar oss i. Genom dokumentationen lyssnar vi bl.a. på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar för att kunna utmana dem vidare.

I vår monter får ni träffa NORA och en mängd andra spännande arbeten med fokus på tecknandet. 

 

Tre frågor till delgaren: 

 • Vad krävs av en pedagogisk dokumentation för att bli meningsfull för barnen?
 • Hur kan en dokumentation hjälpa oss att synliggöra barnet/barnens tankar och lärande?
 • Vad kan tecknandet hjälpa oss att få syn på?
2019

Enskede Årsta Vantör

Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning

Expansion med hög kvalité

Stockholm växer och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är inget undantag. Enskede-Årsta-Vantör har idag cirka 97 500 invånare och stadsdelsområdet växer. Omkring 25 000 bostäder ska byggas i stadsdelsområdet fram till 2030. Detta betyder att stadsdelen kommer att öka med 50-60 000 invånare. Denna befolkningsökning betyder också att efterfrågan på förskoleplatser kommer att öka och att fler förskolor kommer att byggas.

I vår monter kommer du som besökare att få ta del av exempel, tankar och idéer kring hur den kommunala förskoleverksamheten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings ska expandera med hög kvalité.

 

Tre frågor till deltagaren:

 • Vad är viktigt för dig som förskollärare i ditt pedagogiska ledarskap?
 • Vad behöver du som förskolechef för att kunna utföra ditt pedagogiska ledarskap?
 • När finns det risk för ett ojämställt bemötande i förskolan?

 

Tips på litteratur, avhandlingar, webbplats eller annat för deltagaren att ta del av inför besöket:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/utveckla-undervisningen/sju-timmar-om/jamstallt-bemotande-i-forskolan

2019

Bromma

Bromma stadsdelsförvaltning

Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid?

På flera förskolor i Bromma pågår ett undersökande kring hållbarhetsfrågor. Att arbeta med hållbarhet är en av de viktigaste frågorna inför framtiden. Hur kan förskolan bidra till en mer hållbar framtid? Vilka förmågor får barnen möjlighet att utveckla som vi tror bidrar till ett  mer hållbart samhälle? Hur ges barnen möjlighet att utforska och bidra med sina tankar och idéer kring aktuella frågor om hållbarhet? Vad händer när barnens kreativitet och nyfikenhet blir ”bränslet” i utforskandet?

 

Tre frågor till deltagaren:

 • Vad innebär hållbar utveckling för dig?
 • Vad är lärande för hållbar utveckling?
 • Hur tänker du att förskolan kan arbeta med hållbar utveckling?

 

Tips på litteratur, avhandlingar, webbplats eller annat för deltagaren att ta del av inför besöket:

Björklund, Sanne (20014)Lärande för hållbar utveckling – i förskolan.

Caiman, Cecilia (2015) Naturvetenskap i tillblivelse: Barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid, avhandling, Stockholm universitet.

2019

Hägersten-Liljeholmen

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

Övningsförskoleprojektet 2016-2017

Förskolorna LM-gården, Rönneberga och Svandammsgården ingår i ett projekt på uppdrag av och i samarbete med Stockholms Universitet. Förskolorna tillhör samma enhet och är belägna i området Telefonplan-Midsommarkransen. Projektet syftar till att utveckla den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen och utvidga vårt samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet.

Vad kan vi erbjuda våra förskollärarstudenter?

 • Grundlig introduktion till övningsförskolans verksamhet. Vi använder oss av en gemensam handlingsplan för mottagande av studenter. Planen innehåller både praktisk information och en beskrivning av förskolans uppdrag, värdegrund, kunskaps- och lärandesyn.
 • Utbildade handledare som följer studenten genom hela utbildningen. All förskolepersonal är insatt i VFU-upplägget.
 • Professionsutvecklande studentseminarier med anknytning till studenternas senaste lästa kurser och den aktuella VFU-kursen under varje VFU-period.
 • Deltagande i nätverksträffar kring aktuella ämnen med enhetens förskollärare.
 • Kontinuitet i trepartsamtalen då studenten möter samma universitetslärare, vår kontaktperson, vid alla sina trepartsamtal.
 • Checklista att kryssa i, för att försäkra sig om att ha fått ta del av verksamhetens alla delar under utbildningstiden.
 • Utvärderingsdokument för feedback efter varje VFU-period.

 

Hur har projektet utvecklat vår verksamhet?

 • Lokal handledarutbildning av förskollärare som ökat vår handlednings- och samtalskompetens och dessutom tydliggjort förskoläraruppdraget.
 • En tydlig organisation för hantering av VFU- frågor.
 • VFU-perioderna har med hjälp av projektet fått ett tydligt innehåll med bland annat professionsutvecklande studentseminarium och handledarträffar. Dessa möten mellan människor med olika erfarenheter och kunskaper har lett till kollegialt lärande upplever vi.
 • Stockholms universitet har gett kompetensutvecklande seminarier på övningsförskolan, vilket vi upplever har bidragit till en ökad kvalité på våra förskolor.
 • Kunskapsutbyte mellan studenternas teoretiska kunskaper och förskolans praxis. 
2019

Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

 

Instagram:  ntastudion_hasselby_vallingby

Upptäckarglädje och ett utforskande arbetssätt för alla våra förskolebarn i välutrustad gemensam NTA-studio! 

Barn från Hässelby-Vällingbys förskolor har möjlighet att komma till NTA-studion för att utforska och experimentera tillsammans med en NTA-pedagog. I studion finns tillgång till olika utforskande material inom naturvetenskap, teknik och IKT.

Vi tittar närmare på maskar genom ett USB-mikroskop för att se hur ränderna på masken ser ut, bygger vulkaner och gör vulkanutbrott med hjälp av ättika och bakpulver och utforskar vattnets ytspänning. I studion väcker vi barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik och här lägger vi grunden till ett livslångt lärande. Upptäckarglädje och ett utforskande arbetssätt är ledord i processen när barnen arbetar med NTA.

 

Tre frågor till deltagaren:

 • Hur får du in naturvetenskap och teknik i de projekt din förskola arbetar med?
 • Har du de naturvetenskapliga och tekniska glasögonen på dig?
 • Hur väcker du barnens nyfikenhet kring naturvetenskap och teknik?

Tips på litteratur, avhandlingar, webbplats eller annat för deltagaren att ta del av inför besöket: http://nta.stockholm.se/nta-stockholm-forskola 

2019

Kungsholmen

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Blogg: Kungsholmens förskolor

 

Digitala verktyg

Med hjälp av dator, lärplatta och projektor iscensätter pedagogerna olika miljöer för barnen. Det kan till exempel skapas en skogsmiljö med hjälp av bild och musik från datorn som projiceras på väggen alternativt på en kub liknande den ni kan se på bilden. Pedagogerna utgår ifrån barnens intresse för att locka till utforskande och vidare lärande.

Vid årsskiftet skapade alla kommunala förskolor på Kungsholmen sin egen Facebooksida. Det är otroligt givande att både få se och dela med sig av förskolornas verksamhet. Det finns också en blogg där pedagogerna skriver om verksamheten. Följ oss gärna på Facebook och på Kungsholmens kommunala förskolors blogg!

 

Tre frågor till deltagaren

 • Vad är digital kompetens för ett barn i förskolan?
 • Hur kan förskolan bidra till att barnen utvecklar en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen?
 • Hur kan förskolan ge barnen förutsättningar att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik i syfte att kunna se konsekvenser av sitt handlande?
2019

Norrmalm

Norrmalm stadsdelsförvaltning

Rymdfjärilar – vilse i rymden, möten mellan barn, pedagoger och en konstupplevelse

Ett samarbetsprojekt från våren 2017 mellan barn från förskolan Torget i Rinkeby och Kastanjebacken på Norrmalm. Tillsammans har vi besökt utställningen "Lost in Space" av Susan Philipsz på Bonniers Konsthall. Därefter har vi haft workshops och skapat rymdmålningar. Syftet med projektet var att skapa möten mellan barn från olika stadsdelar.

Vi samlas i entrén, krånglar av ytterkläder medan vi hälsar på varandra. Barnen blickar nyfikenhet på varandra. Vad förväntas vi göra här, nu och sen. Vi ger oss in i utställningen och ett svart rum ljudsatt med  Bowie låtar. I mitten en cirkel av ljus, hörnorna är kolsvarta. Det glimmar till från reflex västarna. Fotografierna fryser barnens rörelse, likt rymddansare med fartränder rör de sig genom rummet. Konturer suddas ut och löses upp.

 

Tre frågor till deltagaren:

 • På vilket sätt jobbar ni på er förskola med konst, konsthallar och museum?
 • Vilka lärprocesser sätts igång  hos barn men även pedagoger i möten med konst, utställningar och museum?
 • Hur arbetar ni med begreppet interkulturalitet i era verksamheter och hur kan man förstå det i relation till vårt projekt?
2019

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista kommunala förskolor – en plats att växa på!

I vår monter får du ta del av hur vi arbetar med språk, interkulturalitet samt digitalisering. Du får en kort inblick i hur vår Introduktionsförskola arbetar genom röster från verksamheten. I våra Pedagogiska Underlag med ”Teoridokumentet” som grund beskriver vi  hur vi arbetar med ”Kost och hälsa”, ”Introduktionsåret”, ”Normkritik”, ”Språk”, Naturvetenskap-teknik och matematik”.  

 

Tre frågor till deltagaren:

 • Hur introducerar vi familjer som står långt från vår verksamhet till förskolan?
 • Hur arbetar vi med språk i förskolan?
 • Hur ser vi på interkulturalitet och mångkultur?
2019

Skarpnäck

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

En hyllning till praktiken

Vi vill dela med oss av en brokig verkstadskultur där exempelvis dans, bildarbete, matematik och naturvetenskap kokas ihop i en härlig soppa. Det är en anrättning där alla ingredienser behåller sin essens och karaktär. Genom åren har vi upptäckt att barn och vuxnas nyskapande livnär sig på djupa kunskaper i både uttrycksmedel och ämneskunskaper.

På många av förskolorna i Skarpnäck laborerar man idag med parallella ”stationer”, där största delen av barngruppen arbetar samtidigt med olika mindre och större projekt. Det är en organisation som söker ta tillvara barnens alla intressen och skapa nya möten. Arbetssättet gör att barnen får möjlighet att undersöka många olika kunskapsområden och överskrida gränsen mellan lek och arbete. Bildarbete finns alltid med som ett sätt för barnen att precisera, kommunicera och klargöra sina tankar.

 

Tips på litteratur för deltagaren inför besöket: 

Formulera – språkplattforn för de kommunala förskolorna i Skarpnäck

Formulera – Bild och projekt i förskolan (Liber förlag)

2019

Skärholmen

Skärholmen stadsdelsförvaltning

Skärholmen 2.0 - mot en digital och likvärdig förskola 

I samband med deltagandet i pilotprojektet Skolplattformen, märkte vi ett ökat intresse för digitalt arbete bland pedagogerna. Vi uppmärksammade också att glappet mellan pedagogernas digitala kompetens var stor. Så i en strävan efter att skapa en likvärdig förskola för alla barn, startade vi ett digitaliseringsarbete ute i våra förskolor. Utifrån den IKT strategi som skapats har pedagoger och ledningsgrupper fått inspirations föreläsningar, workshops, handledning i och utanför barngrupp. Nu senast har en interaktiv digital handbok skapats för att öka pedagogernas digitala kompetens.

I vår monter får ni möjlighet att ta del av vårt digitaliseringsarbete, höra röster från verksamheten, bläddra i vår digitala handbok och testa några av de digitala verktyg vi använder.

 

Frågor till deltagarna:

 • Digitalisering- Handlar det bara om teknik?
 • Kan digitalisering skapa likvärdighet?
 • Hur skapar man förutsättningar för ett lyckat digitaliseringsarbete?
2019

Södermalm

Södermalms stadsdelsförvaltning

Instagram: Västrasödersförskolor

Västra Söders förskolors kök

På våra förskolor är köken KRAV-certifierade på nivå 2.
Vi serverar tre vegetariska måltider i veckan, vilket är i linje med stadens politiska mål.
På våra förskolor lägger vi grunden för barnens nyfikenhet på mat. Kockarna är även engagerade matpedagoger och i ”Matkunskapen” får barnen lära sig om kost och hälsa, baka, göra sallader, mellanmål o.s.v. Kockarna samarbetar även med pedagogerna i olika projekt och kontakten med vårdnadshavarna är av stor betydelse för tryggheten.

 

Tre frågor till delgaren: 

 • Varför KRAV?
 • Varför pedagogiska måltider?
 • Varför köket som pedagogiskt rum?
2019

Östermalm

Östermalm stadsdelsförvaltning

Blogg: http://pedagogblogg.stockholm.se/forskolebloggen/

 

Datalogiskt tänkande, programmering i förskolan

Ett pilotprojekt inom Östermalms stadsdelsförvaltning med Medioteket. Projektet tog sitt avstamp i  den tidigare satsningen ”Roboten som kompis i finska förskolan på Östermalm”.   

I arbetslagens självskattningar WKI (webbaserad kvalitetsindikator) blev det tydligt att vi behövde utveckla arbetet med IKT. Våra barn lever i en omvärld i ständig utveckling och vi ska tillsammans ta oss an den digitala framtiden. Vi vill ge barnen förståelse för sin omvärld och verktyg för att påverka den. Syftet med projektet är att skapa möjligheter att IKT som uttryckssätt inkluderas i verksamheten.

Förskollärare, barnskötare och ledning från tre förskoleenheter har fått prova på programmering, både analogt och digitalt. Vi har fått en introduktion till termerna datalogiskt tänkande, programmering och kodning.

Tre frågor till deltagaren:

 • Vilka utmaningar och möjligheter innebär en ökad digitalisering, för barnen och i verksamheten?
 • På vilka sätt kan IKT hjälpa barnen att uttrycka sig, kommunicera och få förståelseför sin omvärld?
 • Finns det någon skillnad mellan begreppen datalogiskt tänkande, programmering och kodning, och i sådant fall vad?

 


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top