Parallella föreläsningar

Under fliken "Föreläsare" kan du läsa mer om föreläsningarna och föreläsarna.

 

Måndag 3/6 13:30-14:45

 • Att forska om miljöfrågor tillsammans med förskolebarn, Teresa Elkin Postila
 • Lekresponsiv undervisning, Niklas Pramling
 • Hjärnvågsmätningar i förskolan? Reflektioner kring barns upplevelser av att delta i forskning, Linnea Bodén, Petter Kallioinen, Signe Tonér
 • Förskolans främjande och förebyggande uppdrag, Specialpedagogiska myndigheten
 • Att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan, Jonas Stier

 

Måndag 3/6 15.15-16.30

 • Barns lärande med digitala verktyg i naturvetenskap, Cecilia Caiman, Susanne Kjällander
 • Barns utforskande lek i Antropocen, Bodil Halvars, Vanessa B. Katende
 • Neuropedagogik i förskolan, Lena Aronsson
 • Barn med autism i förskolan – vilka insatser har effekt?, Nils Haglund
 • Ett, två, tre – va’ betyder de’? Att stötta förskolebarns räknefärdigheter på vetenskaplig grund, Camilla Björklund

 

Tisdag 4/6 9.00-10.15

 • Utbildning och undervisning i förskolan – omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling, Christian Eidevald
 • Vad innebär ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i arbetet med appar i förskolan? Malin Nilsen
 • Barnkonventionen i förskolan, Fanny Davidsson Barnombudsmannen
 • Några om-tankar kring omsorgens innebörder i förskolan. Utmaningar för samtidens och framtidens förskola med spaning på Lpfö18, Mie Josefsson
 • Från varför pedagogisk dokumentation? till Därför pedagogisk dokumentation! Vad har hänt under dessa 20 år och vart är vi på väg?, Hillevi Lenz Taguchi 

 

Tisdag 4/6 10.45-12.00

 • Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande, Karin Alnervik
 • Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen, Ebba Hildén
 • Möjligheter och utmaningar med dans som uttrycksform i förskolan, Anna Lindqvist
 • STEAM i förskolan, Anna Palmer
 • Demokrati och barns inflytande i förskolor i olika lokala områden, Carina Hjelmér

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top