Press och kontakt

Är du journalist och önskar intervju med föreläsare/arrangörer eller presskort under dagarna?
Kontakta Marie Blommé, marie.blomme@stockholm.se Tel: 08- 508 337 78.

Har du frågor om konferensen, föreläsarna eller något annat?
Kontakta projektledare Isa Ståhl, isa.stahl@stockholm.se Tel 08- 508 336 41.


FAQ Förskolesummit 2017

 

Vad är Förskolesummit 2017?                                                                                

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Kompetensutveckling inom förskola erbjuds till medarbetare och chefer löpande. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Fokus under årets konferens går under parollen ”En förskola för alla? Framtiden i förskolan”. 

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare, forskare och studenter.

 

Varför görs denna satsning?                                                                                                

Målet är att tillsammans lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Pedagoger får här möjlighet att mötas, diskutera erfarenheter och bygga nätverk.  Dessutom kan de lyssna till de mest aktuella forskarna inom området. Summiten är en del i det långsiktiga utvecklandet av stadens förskoleverksamhet.

 

Hur ser programmet ut för eventet?                                                                            

Programmet vilar på tre pelare Vetenskaplig grund, Beprövad erfarenhet och ett Historiskt, nutida och framtida perspektiv. Föreläsningarnas innehåll och områden är framtagna av Förskolesummits programråd och speglar frågeställningar och  ämnen särskilt aktuella för stadens förskolor. Årets utställare är stadens stadsdelsförvaltningar som kommer att visa upp pågående och avslutade projekt, arbetsätt eller verktygi deras verksamheter

 

Vilken är ambitionen för stadens förskolor?                                                                          

Vi har höga ambitioner. Alla barns nyfikenhet och lust att lära ska tas tillvara. Förskolans verksamhet ska bygga på delaktighet där barnens, vårdnadshavarnas och personalens olikheter ses som en tillgång i det fortsatta utvecklandet av verksamheterna.

Stockholm växer och alla våra verksamheter, befintliga och nya, påverkas av den de utmaningar detta innebär. Antalet 1–5-åringar i Stockholm fortsätter att öka under de närmaste åren och 2021 beräknas antalet barn i förskolan vara 53 000. Utvecklingen inom förskolan, från daglig verksamhet till forskning, är en viktig och nödvändig del i en växande stad.
Kontakt

forskolesummit@stockholm.se
Tel: 08-508 336 41

I samarbete med

Top