Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer

Hillevi Lenz Taguchi är professor i barn-och ungdomsvetenskap & Anna Palmer är docent i förskoledidaktik på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 

Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas: SEMLA, Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande 

Vi kommer att presentera SEMLA som är en förkortning för ett arbetssätt som vi kallar ett socioemotionellt och materiellt utforskande lärande med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. I SEMLA sammanstrålar kunskaper från flera teorier och metoder som kommer från olika vetenskapliga discipliner och förskoledidaktiska inriktningar, samt olika sätt att använda dokumentation. I läroplanen föreskrivs hur olika former av dokumentations- och utvärderingsformer både ska ge kunskap om ”hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära”, dvs. de pedagogiska, materiella och organisatoriska förutsättningar som finns och ges barn i förskolan, och att ”kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande”. SEMLA utgår från tre typer av dokumentationspraktiker: Barnens egna dokumentationer som i första hand driver den gemensamma problemställningen för gruppens lärande. De vuxnas dokumentationer av de enskilda barnens lärprocesser enskilt och/eller som bidrag till gruppens lärande. Det kollaborativa reflektionsarbetet som syftar till att driva den gemensamma problemställningen och som i första hand utgår från barnens dokumentationer, men som de vuxna ansvarar för att dokumentera och följa upp. Vi ser de här dokumentationspraktikerna som ömsesidigt beroende för att inom ramen för ett utforskande lärande förverkliga det som idag betecknas som förskollärarens viktiga ”undervisningsuppdrag”.

 

Frågor till deltagaren:

  • Vilka former av dokumentationer använder ni i ert arbete med lärande i er verksamhet?
  • Vilken typ av dokumentation hjälper dig bäst att få syn på individuella barns strategier för lärande?
  • På vilka sätt kan du utmana och stötta alla individuella ansvarsbarns utveckling och lärande inom ramen för ett gemensamt utforskande i en grupp av barn?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top