Christian Eidevald & Ingrid Engdahl

Christian Eidevald & Ingrid Engdahl är lärarutbildare och forskare vid Stockholms universitet. 

Twitter: @eidevald

Undervisning i förskola – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar lyfter fram att det finns en otydlighet på många av de 82 granskade förskolorna kring hur undervisning ska uppfattas och bedrivas i förskolan och inspektionen fann även att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande.

Undervisningsbegreppet infördes i förskolan som en konsekvens av den nya Skollagen (SFS 2018:800). Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som av vissa betraktas som alltför skolinriktat, medan andra valt att markera förskolans särart genom att tala om förskolepedagogisk undervisning, där flera olika teoretiska och filosofiska definitioner på lärande och kunskap ger olika innebörder.

Under föreläsningen lyfts att alla i arbetslaget ska arbete med ”utveckling och lärande” men att det endast är förskollärare som får ”bedriva” undervisning. Eftersom det inte anges vad som kännetecknar undervisning i förskolan, mer än att det är ”målstyrda processer”, blir gränsdragningen för vem som får göra vad och vad som specifikt är undervisning svår. Vi kommer diskutera detta i relation till förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg, och vad som händer när vi allt mer pratar om (formaliserat) lärande – utifrån olika teoretiska och filosofiska utgångspunkter.

 

Frågor till deltagaren:

  • Vad betyder ”undervisning i förskola” för dig?
  • Hur ser du på relationen mellan undervisning och lek?
  • Hur vill du beskriva skillnaden mellan ”undervisning” och ”lärande”?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top