Ann-Charlotte Lindgren

Ann-Charlotte Lindgren är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet och doktorand vid Malmö högskola 

 

Dokumentation och dess dilemman 

Kraven på systematisk dokumentation och utvärdering har ökat markant sedan förskolans läroplan reviderades 2010. Uppdraget innefattar att dokumentera och analysera såväl verksamheten i sin helhet, som varje barns lärande samt att kunna synliggöra hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras. Detta har lett till att blicken också i högre grad riktas mot de allra yngsta barnens lärande.  Föreläsningens utgångspunkt är en pågående studie, där det dubbla uppdraget kring dokumentation studeras, för att synliggöra vilka motsättningar och dilemman som kan uppstå i spänningsfältet mellan dokumentation på individ- och verksamhetsnivå. Som teoretisk ansats används kulturhistorisk verksamhetsteori, där motsättningar inte ses som problem utan som förutsättningar för verksamhetsutveckling.

I föreläsningen belyses några av de uppkomna motsättningarna. Bland annat ger arbetslagen uttryck för svårigheten att veta eller att tolka vad 1-2-åringar har lärt, eftersom de ännu inte kan uttrycka sig verbalt. Extra sårbart blir det i relation till barn med annat modersmål än svenska. Utifrån detta lyfter och problematiserar jag hur det verbala språkets dominans, tycks påverka arbetslagens dokumentation och därmed fortsatta planering. Vidare resonerar jag kring de dilemman som uppstår mellan att följa eller att styra barns intressen.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur hanterar du ditt uppdrag; att följa, dokumentera och analysera de yngsta barnens lärande i relation till läroplanens starka målskrivningar kring språklig kompetens, kan det leda förväntningar på att barn måste kunna sätta ord på hur de tänker, för att vi ska kunna veta vad de lärt sig?
  • Vilka eventuella motsättningar upplever du mellan att följa läroplanens mål och att följa barns intressen?
  • Hur förhåller du dig till förskolan roll i att motverka traditionella könsroller men att också ge barn och föräldrar inflytande på förskolans verksamhet, vilka dilemman kan uppstå och hur hanterar du dem?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top