Agneta Widerståhl

Agneta Widerståhl är Stockholms stads barnombudsman.

 

Barnkonventionen blir lag, vad innebär det för förskolan?

Sverige som stat är i folkrättslig mening bunden av barnkonventionen och den är juridiskt bindande på nationell nivå. Barnkonventionen har inte som helhet gjorts till svensk lag. Det betyder att domstolar och myndigheter inte på samma sätt är bundna av konventionens regler som de är bundna av svensk rätt. Om barnkonventionen blir svensk lag innebär det att tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för myndigheters beslut i mål och ärenden.

Mycket av barnkonventionens intentioner och flera artiklar finns redan i lagar och regler som gäller för förskolans verksamhet. Så vad innebär det för förskolans verksamhet, personal och barn om barnkonventionen blir svensk lag?

Rent praktiskt ska barnkonventionen alltid vara vägledande för förskolans verksamhet. Om barnkonventionen blir lag kommer det inte utan vidare lösa de problem som idag finns när det gäller hur barns rättigheter efterlevs, men ett viktigt tillfälle för alla som arbetar i förskolan att lyfta barnperspektivet och barns rättigheter. Förskolans personal behöver vara väl insatt i barnkonventionen och hur den ska tolkas. Det handlar om att se barnet som bärare av egna rättigheter och som en egen individ med egna självständiga tankar, känslor och åsikter som måste få komma till tals och bli lyssnade till. De är ett stort jobb att synliggöra hur vi ser på barnen och något vi behöver reflektera kring hela tiden.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur syns barnkonventionen och barnets rättigheter i vår verksamhet?
  • Hur ser vi till att alla har en grundkunskap om barnets rättigheter i praktisk tillämpning hos oss?
  • Hur integrerar vi ett barnrättsperspektiv i vårt arbete så att det inte blir ett parallellspår och hur följer vi upp arbetet utifrån barnkonventionen?
  • Hur gör vi våra bedömningar om barnets bästa och hur inkluderar vi barnets åsikter i bedömningarna?

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top