Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder SPSM kostnadsfritt stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige. Åsa Larsson och Elke Mackel Karlsson är rådgivare på SPSM med huvudfokus på förskola och stödmaterial.

Föreläsningens titel

Förskolans främjande och förebyggande uppdrag

Om föreläsningen

Föreläsningen belyser förskolans arbete utifrån att den är en plats för alla barn oavsett funktionsförmåga. Vi lyfter vikten av att bygga en bred bas. Hur arbetar man främjande och förebyggande, skapar tillgängliga lärmiljöer och förenar tydliggörande pedagogik, tidiga insatser utifrån ett relationellt och salutogent förhållningssätt.  Specialpedagogiska skolmyndigheten kan bidra och stötta huvudmän och förskolor i detta arbete.


forelasare-2019-Specialpedagogiska-skolmyndigheten.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top