Niklas Pramling

Niklas Pramling är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar bland annat om hur barn och förskollärare kommunicerar med varandra i relation till olika sorters innehåll, samt hur undervisning i förskolan kan förstås och utformas på ett sätt som inte utesluter utan är responsiv på lek.

Föreläsningens titel
Lekresponsiv undervisning

Om föreläsningen
Niklas kommer i sin föreläsning att presentera en teoretisk förståelse av undervisning i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Denna teoretiska förståelse är baserad på såväl empirisk forskning som en syntetisering av teoretiska bidrag från olika kunskapstraditioner. Det projekt som ligger till grund för arbetet är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet (Skolfi 2016/112).


forelasare-2019-Niklas-Pramling.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top