Malin Nilsen

Malin Nilsen är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen handlar om barns användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi. Malin är även legitimerad förskollärare med flerårig erfarenhet i förskolan.

Föreläsningens titel
Vad innebär ett kritisk och ansvarsfullt förhållningssätt i arbetet med appar i förskolan?

Om föreläsningen
Från och med 2019 ingår digital teknologi som ett obligatoriskt innehåll i läroplanen. Alla som arbetar i förskolan ska stödja barn att utveckla digital kompetens samt att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det är ett stort steg för förskolan som historiskt sett har haft en ambivalent förhållande till digital teknologi. Malin Nilsen kommer presentera resultatet av sin avhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan (2018). Malin har undersökt hur barn och lärare interagerar och deltar i aktiviteter med plattor och appar i förskolan och för en kritisk diskussion kring digitala teknologiers roll och funktion i förskolan. Frågor som kommer att diskuteras är: hur kan lärare stötta barn i arbetet med appar i förskolans värld och hur kan lärare basera sitt förhållningssätt och pedagogiska arbete på forskningsbaserad kunskap?


forelasare-2019-Malin-Nilsen.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top