Lena Aronsson

Lena Aronsson arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Hennes doktorandprojekt startade 2014 och är nu inne i slutfasen. Projektets syfte är att utforska mötet mellan neurovetenskap och förskolans språkutvecklingspraktiker och kunskapsteorier. 

Innan Lena kom till Stockholms universitet har hon under många år arbetat som förskollärare, utvecklingspedagog och förskolechef. 

Föreläsningens titel
Neuropedagogik i förskolan

Om föreläsningen
Lärare borde använda kunskap från neurovetenskaplig forskning när de utvecklar undervisningen, har hjärnforskare upprepade gånger framfört senaste åren. Att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund har betonats, men också att synen på kunskapande som interaktion mellan individer inte utesluter att lärande även är individuella kognitiva och psykologiska processer. 
Uppmaningen gäller sannolikt även förskolan, men vad innebär det att använda och tillvarata hjärnforskning i förskolan? Vad produceras i mötet mellan kunskap från det neurovetenskapliga forskningsfältet, förskolan teorier om barns lärande och de förskoledidaktiska praktikerna? 

Detta var utgångspunkten för mitt avhandlingsprojekt. I en nio månader lång fältstudie i tre förskolor undersökte jag och pedagogerna i sex arbetslag vad hjärnforskning kunde bidra med i deras arbete, med särskilt fokus på teorier och praktiker för barns språkutveckling och språkanvändning. Studiens resultat har på olika sätt visat att flera olika kunskapsteorier behöver ges utrymme samtidigt och tillsammans. I föreläsningen kommer jag att presentera kunskap från det interdisciplinära forskningsfält som jag i min avhandling kallar neuropedagogik och ge exempel på vad det kan innebära för undervisningen i förskolan och pedagogernas reflektionspraktiker.


forelasare-2019-Lena-Aronsson.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top