Cecilia Caiman och Susanne Kjällander

Cecilia Caiman är Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid institutionen Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Cecilia har ett särskilt forskarintresse i hållbarhetsfrågor och yngre barn lärande. Hon är verksam i ett forskningsprojekt (2020-2022) finansierat av Vetenskapsrådet där syftet är att utveckla undervisning för hållbar utveckling i förskolan.  Just nu är Cecilia också engagerad i frågor som berör barns röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i skola och förskola.

Susanne Kjällander är Filosofie Doktor i didaktik, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet och nyligen hemkommen gästforskare från Stanford University i USA. Susanne har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år och är just nu engagerad i begreppet digital kompetens samt vad det kan innebära för de allra yngsta.

Föreläsningens titel
Barns lärande med digitala verktyg i naturvetenskap

Om föreläsningen
Vad händer egentligen när barnen tar med sig de digitala verktygen ut i skogen och vilken potential har mötet mellan den virtuella, digitala världen och den fysiska naturen med allt rikt biologiskt material? I föreläsningen utgör barnens naturvetenskapliga frågor navet eftersom dessa är utforskandets centrala utgångspunkt i förskolan. Även barnens fysiska representationer, såsom teckningar, naturarrangemang och foton har en viktig roll i deras olika projekt. Ett nytt begrepp – transduktion – förklaras med illustrativa empiriska exempel. Kan begreppet fungera som ett didaktiskt, teoretiskt verktyg att använda när man vill utveckla sin undervisning? Vi tror att det kan vara ett nytt möjligt sätt att se, analysera och förstå hur det naturvetenskapliga lärandet blir till när barnen ges möjlighet att designa sitt lärande i en process i det vidgade digitala gränssnittet.


forelasare-2019-Cecilia-Caiman.png 2019-forelasare-Susanne-Kjallander.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top