Carina Hjelmér

Carina Hjelmér är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är inom det pedagogiska arbetet med systematisk dokumentation och utveckling av verksamhet, samt om demokratifostran och barns inflytande ur köns-, klass- och etnicitetsperspektiv.

Föreläsningens titel
Demokrati och barns inflytande i förskolor i olika lokala områden

Om föreläsningen
Carina Hjelmér redogör för en studie där såväl demokratifostran som barns inflytande fokuseras. Studien bygger på observationer och intervjuer med personal och barn och har genomförts på olika lokala platser (glesbygd, stadsdelar med majoritet invandrade familjer respektive familjer med höga inkomster). I föreläsningen behandlas vad barn vill och får inflytande om och hur de vuxna responderar på det, samt vad och hur barn inbjuds till inflytande och vilka förväntningar och synsätt som ligger bakom de olika varianterna. Bland annat belyses individuellt och kollektivt inflytande, samt barns så kallade fria val under leken i de olika områdena.


forelasare-2019-Carina-Hjelmer.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top