Camilla Björklund

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar om barns matematiklärande och undervisning i förskolan och tidiga skolår. Forskningen är praktiknära och bidrar till såväl lärares professionsutveckling som teoriutveckling inom det matematikdidaktiska området.

Föreläsningens titel
En, två, tre, va' betyder de'? - Att stötta förskolebarns räknefärdigheter på vetenskaplig grund

Om föreläsningen
Med utgångspunkt i barns perspektiv och att räknefärdigheter i hög grad berör kunskaper om tals egenskaper och vad man kan göra med tal, väcks många frågor som är relevanta för förskolans didaktiska verksamhet. Taluppfattning och hur räknefärdigheter grundläggs i förskolan står i förgrunden för föredraget som baserar sig på aktuella forskningsprojekt och utvecklingsarbete i förskolan. Färska forskningsresultat ger anledning att närmare diskutera hur matematik görs till innehåll för lärande och utveckling i förskolans verksamhet, som präglas av lek och kommunikativa samspel. Syftet med föredraget är därför att visa hur barns förmågor tar sig uttryck men också hur förskolan kan stötta barns begynnande räknefärdigheter, på vetenskaplig grund.


forelasare-2019-Camilla-Bjorklund.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top