Anna Lindqvist

Anna Lindqvist är filosofie doktor i pedagogiskt arbete. Hon arbetar som lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hennes forskning handlar om estetiska uttrycksformer i förskolan med fokus på dans och musik utifrån ett genusperspektiv.

Föreläsningens titel
Möjligheter och utmaningar med dans som uttrycksform i förskolan

Om föreläsningen
I den här föreläsningen ges exempel på vad dans som uttrycksform i förskolan konkret kan innebära. Föreläsningen anknyter också till en undersökning som handlar om dans och kroppsliga lärandeprocesser i en förändrad förskollärarutbildning med ökade krav på studenternas vetenskapliga skolning. Med avstamp i förskollärarstudenters reflektioner över sin lärprocess i dans, aktualiseras både möjligheter och utmaningar i förskollärarprogrammet och i förskolans verksamhet.


forelasare-2019-Anna-Lindqvist.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top